top of page

AVTAL & VILLKOR

Villkor för Personlig Träning

1a§ Alla individer som deltar i aktiviteter och träningsprogram som tillhandahålles av Body of Yours  (Hädanefter nämnd som BOY), Org nr: 790621-0591 bekräftar att de är medvetna om att hälsa och träning medför en viss risk, inklusive men utan begränsning till följande; risk för påverkan av musculoskeletal systemet och hjärta- och andningsorganen.

 

1b§ Alla deltagare i Body of Yours träningsresor/retreats är skyldiga att själva besluta över vilka vaccin de vill ta inför resan (BOY rekommenderar att man har twinrix som skyddar mot hepatit A och B och som skyddar många år framåt och är bra att ha oavsett vart i världen man reser) Men vi uppmanar alla deltagare att själva söka upp en vaccinationsmottagning och diskutera vilka eventuella vaccin ni kan tänkas behöva. Det är även upp till deltagarna att se över sina hemförsäkringar och eventuellt ordna med ytterligare reseförsäkring om detta inte täcks inom deltagarens hemförsäkring.

 

2§ Deltagare godkänner att de har informerats om rekommendationen av en läkares godkännande för deltagande i och utövande av aktiviteter eller användningen av träningsutrustning. De medger också att det har rekommenderats att de har en årlig eller oftare fysisk undersökning och samråd med sin läkare om fysisk träning och användning av motion och träningsutrustning.

 

3§ Deltagarna är medvetna om att styrka, flexibilitet och motionsträning, inklusive användningen av utrustning, kan vara potentiellt farlig och förstår att friskvårdsaktiviteter innebär en risk, om än minimal, för skada eller dödsfall. Deltagarna deltar frivilligt i dessa aktiviteter och använder utrustning med kunskap om dess risker. 

 

4§ Deltagare bekräftar att de antingen har genomgått en fysisk undersökning och fått sin läkares tillstånd att delta i träningsaktiviteter, eller att de själva beslutat att delta i sådana aktiviteter samt nyttjande av utrustning med vetskap om de risker som tillkommer med träning.

Skada och ersättning
 

5§ Det är deltagarnas skyldighet att informera BOY före ett träningspass/klass om eventuella funktionshinder/skador som skulle kunna leda till ytterligare skador eller minskad rörelsefunktion för deltagaren under ett träningspass. Om inte detta meddelas antar tränaren från BOY att deltagaren är frisk från funktionshinder, sjukdom eller annat tillstånd som skulle hindra deras deltagande med träningen eller användandet av utrustning.

 

6§ I händelse att en skada eller resulterat funktionshinder på grund av deltagande i något BOY’s  pass, är det deltagarens ansvar att göra tränaren medveten omedelbart om skadan så att träningen kan modifieras eller avbrytas för att undvika ytterligare skador.

 

7a§ Om en deltagare bedöms av en läkare (läkarintyg krävs) och ej kan fortsätta sin träning då det vore medicinskt olämplig, kommer BOY skjuta upp på deltagarens kvarvarande pass tills en tid som deltagaren bedöms lämplig för att återuppta träningen. Kvarvarande pass som deltagaren har betalat i förskott kommer ej återbetalas, dessa pass sparas tills dess att de kan användas igen. Deltagaren godkänner även att deras tidigare schemalagda tider kan vara upptagna när träningen återupptas.

 

7b§ Om deltagaren inte bedöms kunna delta i eventuella framtida träningspass PGA sjukdom eller funktionshinder inom 1 år och har kvarvarande pass kvar, kommer dem återstående passen att återbetalas upp till 50 % mot uppvisande av läkarintyg.
 

8§ Med hänsyn till att BOY tillhandahåller träning och rådgivning ska deltagarna hålla BOY och dess anställda, ägare och representanter från alla eventuella ansvar eller skuld från skador eller skador till följd av deltagande i alla aktiviteter eller användandet av träningsutrustning.

9§ Deltagarna kommer att hålla BOY  och personer kopplade till BOY fria från ansvar avseende förluster, kostnader, skador eller utgifter (inklusive advokatkostnader) som härrör från användning av eller deltagande i några tjänster som erbjuds av BOY.  

 

BETEENDE

10§ Om BOY (eller representant för Body of Yours in Sweden AB) bedömer att en deltagare är olämplig att fortsätta med träningen kommer individen att meddelas skriftligt och kommer att få en återbetalning av eventuella kvarvarande pass som har betalats i förskott. Undantag för återbetalning se paragraf 11. Lämpligheten för fortsatt träningen avgörs av BOY och dess företrädare.

 

11§ Alla deltagare i samtliga BOY pass/klasser bekräftar och samtycker till följande; 

Avståndstagande från negativa, kränkande eller förnedrande kommentarer till andra under träning ledd av BOY. Avstå från aggressivt beteende gentemot andra eller manipulativt beteenden gentemot ledare och andra. Avstå från att skada eller använda rasistiskt språk gentemot andra. Deltagande i träning utan negativa kommentarer mot personal eller andra deltagare. Om en deltagare bryter mot ovanstående kommer de att förses med en (1) skriftlig varning. Om en deltagare fortsätter att bryta mot ovanstående kommer deltagaren att uteslutas omedelbart från all träning med BOY och ingen återbetalning av kvarvarande pass betalas ut. Se paragraf 16 för annullering under ett träningspass.

 

BOKNINGAR

12§ Deltagarna medger att onlinebokning inte är bekräftad förrän du antingen har mottagit en e-postbekräftelse eller blivit kontaktad av en tränare från BOY.

.

BOY förbehåller sig rätten att neka bokningar utan någon anledning antingen per telefon, sms eller e-post när som helst före den reserverade tidsluckan. I detta fall får kunden omboka passet utan kostnad.

 

Avbokning av kund

13§ För att avboka eller ändra ett pass måste detta meddelas senast 24 timmar innan den avtalade tiden via telefon/sms eller via bokningssidan.

 

14§ Vid avbokning med mindre än 24 timmar till bokat pass måste du kontakta tränaren via telefon/sms. Fullt pris kommer debiteras för passet då tid avsatts för förberedelse och 0769433811 därmed inte kunnat ägna tiden åt en annan kund, detta gäller inte om du inte kan träna PGA sjukdom (intyg kan begäras av BOY).

 

Avbokning av BOY

15§ BOY förbehåller sig rätten att avboka en bokning utan någon anledning antingen per telefon, sms eller e-post när som helst innan den reserverade tidsluckan, passet kommer ombokas utan kostnad för kunden.

 

16§ BOY förbehåller sig rätten att avsluta ett pass tidigare än schemalagt utan någon anledning, passet kommer ombokas utan extra avgifter för kunden, undantag för återbetalning se punkt 11.

 

Försenad ankomst

17§ Skulle deltagaren anlända till ett träningspass 15 minuter eller mer efter dess början ställs träningen in och fullt pris debiteras.

 

Utebliven närvaro

18§ Om deltagaren inte anländer till träningspasset debiteras fullt pris för passet.

 

19§ Om en deltagare inte anländer till tre träningstillfällen utan att kontakta BOY, anses deltagaren ha avbrutit avtalet och kommer debiteras fulla värdet av programmet och dess återstående pass.

 

Avbrytande av ett pass

20§ BOY har rätt att avbryta ett pass och ställa in den när tränaren anser deltagaren är a) försenad (se paragraf 17)  b) bär felaktiga/provocerande kläder c) tros vara påverkad av droger / alkohol d) är störande under passet (se paragraf 11). I dessa fall anses passet som nyttjat och ingen återbetalning görs.

 

Innestående pass

Giltighetstid

21a§ 3 månaders giltighetstid på köp av alla våra pakettjänster (10-30 pass) 

6 månaders giltighetstid på köp av alla våra pakettjänster (40-60 pass) om inget annat är överenskommen mellan kunden och BOY.

 

21b§ Avseende månadsavtal gäller ej giltighetstiderna ovan. Då det är bindande i 6 månader vid månadsavtal följer inte innestående/obrukade pass med till nästföljande månad utan anses vara förbrukade. De antal pass som ingår i ditt månadsavtal är de du har tillgång till och nyttjar du inte alla dina pass betalar du ändå din månadsavgift och kan inte ta med dig outnyttjade pass till följande månad.

 

Vid månads avtal gäller ej giltighetstid på pass. Vid månadsavtal är alla pass rullande månadsvis. Om kunden inte betalar sin månadsavgift på grund av exempelvis outnyttjade pass, förbehåller sig BOY rätten att bryta månadsavtalet. 

(Som medlem på ett gym kan man inte välja att inte betala för en månad då man inte tränat). Det är upp till dig som kund att boka in och nyttja de pass som ingår i ditt månadsavtal.

 

22§ Betalningen är en transaktion mellan BOY och kunden, skulle nu tränaren som kunden tränar med inte längre vara tillgänglig så kan kunden använda sina kvarvarande pass med en annan tränare från BOY. Pass går ej att överlåta till någon utanför BOY, skulle kunden vilja sluta vara kund med BOY och har kvarvarande pass kvar så anses dessa vara förbrukade och ingen återbetalning sker.

 

Ersättning av tränare

23§ Deltagaren erkänner rätten av BOY att hitta en ersättare (som bestäms av BOY) om aktuell tränare skulle sluta utföra tjänster för BOY inom 4 veckor från det att tränaren slutade, skulle BOY inte hitta en ersättare inom 4 veckor återbetalas deltagaren dem kvarvarande pass som är förbetalda om deltagaren väljer att inte fortsätta hos BOY. Se paragraf 25 för undantag.

 

Byte av anläggning

24§ Deltagaren medger att BOY har rätt att flytta sin verksamhet till en ny anläggning inom rimligt avstånd från sin nuvarande anläggning, rimligt avstånd anses vara inom 6 km fågelväg mellan dessa två anläggningar. Om flytten är inom rimligt avstånd så görs inga återbetalningar till kunden för eventuella innestående pass. Deltagaren erkänner även rätten av BOY att informera om ev. flytt via e post (nyhetsbrev) när som helst innan flytten.

 

Kompensationspass

25§ Vid fall där BOY kompenserar en kund med ett antal pass (PT, hälsoanalys och/eller kostrådgivning) så gäller dem allmänna villkoren som vanligt dock med följande undantag:

- Inga återbetalningar av pass som vi har kompenserat kunden med görs oavsett anledning till att kunden slutar delta i tjänster med BOY - Ingen återbetalning om kundens tränare inte längre utför tjänster för BOY och vi inte kan hitta en ersättare inom 4 veckor.

 

BETALNING

Kontant

26§ Väljer deltagaren att betala kontant måste betalningen ha skett till tränaren i innan passet inleds och helst i jämna pengar. BOY garanterar inte att tränaren har tillräckligt med växel för en betalning så räknas det kvarstående beloppet av från nästa pass.
Vid utebliven betalning reserverar sig BOY rätten att avboka passet på plats och kunden kommer därmed även debiteras fullt för det avbokade passet.

 

Kort

27§ Väljer deltagare att betala med kort görs detta efter att bokningen har bekräftats. En e-post bekräftelse skickas till deltagaren tillsammans med en länk till Billogram med betalningsuppgifterna för faktura/ kortbetalningen.
Sker inte betalningen inom 24 timmar efter att bokningsbekräftelsen har skickats ut avbryts bokningen och full betalning kommer begäras. Kunder som betalar på nätet godtar dem ytterligare villkor som föreskrivs onlinebetalningar.

 

Faktura

28§ Vid överenskommelse mellan deltagaren och BOY kan betalning ske via faktura. Följande gäller: Betaltiden är 10 dagar efter fakturadatumet. Ingen faktureringsavgift tillkommer under förutsättning att du betalar fakturan i tid. Påminnelse på faktura sänds dagen efter förfallodatum, 60-

kr påminnelseavgift tillkommer. Förblir fakturan obetald 7 dar efter påminnelse sänts skickas fakturan till inkassobehandling. Lagstadgade dröjsmålsräntor tillämpas.

 

Moms

29§ Alla våra priser är ex moms för privat personer och exklusiv moms för företagare.

 

Priser

30§ Priserna gäller tills vidare. Vi reserverar oss för eventuella pris- och momshöjningar samt andra faktorer som kan påverka våra priser.

 

Öppet köp och ångerrätt

31§ Inget öppet köp eller ångerrätt på köp av våra tjänster.

 

Prispengar

 

31§ En kund som vunnit prispengar av BOY har rätt att inte ta ut dessa och kan istället köpa pass till värdet av prispengarna. Väljer en kund att göra detta så anses detta som ett vanligt köp av våra tjänster och då gäller alla villkor inom våra allmänna villkor som vanligt, även villkoren om innestående pass (21§, 22§, 23§, 24§).

 

Onlinekonto för bokning

32§ Det är deltagarens ansvar att erhålla och säkert förvara användarnamn och lösenord för deras online konto på www.timecenter.se/bodyofyours och medger att BOY inte kan hållas ansvarig för missbruk av online-kontot och förlust av krediter, personuppgifter och kortinformation på grund av vårdslöshet från deltagarens sida.

 

Fotografering och videoinspelning

33§ Deltagarna medger att BOY  får fotografera eller spela in ett pass för utbildning, utvärdering och reklamsyfte. Deltagarna tillåter BOY att använda skapad media för dessa ändamål. Om du som kund inte vill bli fotograferad eller spelas in, vänligen informera BOY i början av passet.

 

Användandet av anläggning

34§ Deltagarna godkänner villkoren för att användandet av anläggningen och även eventuella kostnader för medlemskap eller besöksavgifter.

 

35§ BOY är inte på något sätt en medlare mellan deltagare och anläggningen om eventuella frågor som medlemsavgifter, betalningar och avgifter. Deltagarna medger också att BOY inte har något ansvar gällande deras eventuella medlemskap på anläggningen.

 

Sekretesspolicy

36§ Informationen du lämnar om dig själv används endast internt. Inga uppgifter om dig kommer föras vidare till tredje part. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

 

Uppdatering av villkor

37§ Deltagare godkänner att BOY har rätt att uppdatera villkoren och det är deltagarens ansvar att hålla sig informerad via webbsida och nyhetsbrev om förändringar. 

 

Övriga villkor

 

Nyhetsbrev

39§ Alla som registrerar sig hos oss får automatiskt våra nyhetsbrev skickad till er e post. För att avregistrera sig från nyhetsbrevet så finns instruktioner hur du gör detta längs ned i mejlet men du riskerar då att gå miste om viktig information.

 

Annonser

40§ BOY tar ej ansvar för produkter som annonserats på hemsidan. Kontrollera alltid med din läkare/ nutritionist/ personlig tränare eller någon annan relaterad yrke innan någon typ av motion / kost / träningsprogram eller användandet av någon produkt som nämns eller annonseras av BOY. BOY är inte ansvarig för eventuellt missbruk av informationen.

Genom att använda denna webbplats eller deltar i de tjänster som tillhandahålls av Body of Yours  samtycker du till ovanstående.

bottom of page